Privacy- en cookieverklaring

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uitvoering van overeenkomsten
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze dienstverlening (maatwerk interieurs) en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Afhandelen opdracht / bestelling
Wanneer je bij ons een opdracht / bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en eventuele bedrijfsnaam. Deze hebben wij nodig vanwege de overeenkomst die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je opdracht / bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Solliciteren voor een baan bij ons
Indien je bij ons wilt komen werken vragen wij je de nodige informatie te verstrekken, zoals je naam, contactgegevens, CV, cijferlijsten, (eventueel) referentiebrieven, (eventueel) diploma’s en een motivatiebrief.

Screening
Een onderdeel van de procedure is de screening, dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over je online kan worden opgezocht, zoals je social-media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met je worden besproken. Wij wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening.

De gronden voor het verwerken van je gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen zijn: je toestemming, voor zover het nodig is om uiteindelijk een overeenkomst met je aan te gaan en ons gerechtvaardigde belang om op basis van je aanvraag te beoordelen of we je in dienst zullen nemen.

Bewaartermijnen
We bewaren je gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij THMI, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan 6 weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we je alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij je gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
THMI verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
THMI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thmi.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door THMI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@thmi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek . THMI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

GEBRUIK VAN COOKIES
Op de website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die opgeslagen worden op uw computer door de website. Cookies worden gebruikt om een website beter te laten functioneren voor de bezoeker en om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Wij maken gebruik van tracking cookies en Cookies voor YouTube.

Tracking cookies
a) Tracking cookies worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag van de bezoeker op de website. Wij gebruiken deze analyses voor het optimaliseren van de website en deze dus beter te maken voor de bezoeker. Deze gegevens zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
b) We maken gebruik van Google Analytics als analyse monitor voor de website. Met deze tool kunnen wij statistieken van de website monitoren en de website optimaliseren voor bezoekers. De cookies van Google Analytics worden voortdurend opgeslagen op de computer van de bezoeker.
c) Wij monitoren alleen algemene bezoekgegevens, welke nodig zijn om het gedrag van bezoekers in kaart te kunnen
brengen, zoals:
1. De browser die de bezoeker gebruikt (zoals Internet Explorer/Edge, Chrome, Safari en Firefox) en de gegevens die de browser meestuurt;
2. Welke pagina’s de bezoeker bezoekt;
3. Het IP-adres van uw computer, hiermee wordt de locatie bepaald waarvan uit de website bezocht wordt;
4. Het tijdstip en duur van het bezoek
d) De cookies van Google Analytics kunnen door de bezoeker op elk gewenst moment verwijderd worden van hun computer door middel van de browserinstellingen.
Raadpleeg Google aan de hand van uw gebruikte browser hoe u uw browsergeschiedenis en cookies kunt verwijderen.

Google Analytics
a) Zoals hierboven beschreven maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers op de website te monitoren.
b) De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
c) Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media buttons
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Pinterest en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Pinterest en Instagram zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt.

Leest u de privacyverklaring van Pinterest en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
THMI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacy- en Cookieverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 augustus 2019